יום שישי, 15 באפריל 2016

עבירות צווארון לבן מאת ד"ר יניב ואקי

אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים
עבירות צווארון לבן ד"ר יניב ואקיעו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona


בשנים האחרונות הפכו עבירות הצווארון הלבן לנפוצות מאוד במסגרת עולם המשפט הפלילי הישראלי. אכיפת הדין הפלילי מקום שהמדובר בעברייני הצווארון הלבן, מעוררת קשיים רבים וייחודיים לסוג זה של עבריינות. ההבחנה בין עבירות של צווארון לבן לבין העבירות האחרות, באה לידי ביטוי החל מעצם גילוי המידע אודות התרחשות העבירה, עבור בחקירת העבירה והוכחתה בבית המשפט וכלה בענישתו של העבריין בעל הצווארון הלבן. מטרתו של הקורס לעסוק במונח עבירות צווארון לבן, תוך עמידה על מקורותיו של המונח, מאפייניו והשימוש הקונקרטי שנעשה בו במסגרת הדין הפלילי. הקורס יאפשר היכרות הן עם הפן התיאורטי והן עם הפן המעשי של עבירות הצווארון הלבן בישראל. במסגרת הקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: הסוציולוגיה של עברייני הצווארון הלבן, הגדרת ואפיון המונח עבירות צווארון לבן, ניהול חקירה ושיקול הדעת בהעמדה לדין בעבירות צווארון לבן, ייחודן של עבירות הצווארון הלבן במישור המשפט הפלילי המהותי )יסוד עובדתי ויסוד נפשי(, סוגיות של ניהול סיכונים בתאגיד ואחריות פלילית של נושאי משרה, היבטים פליליים בתחום ההגבלים העסקיים ועוד.

רשימת קריאה: 1. הכרת המונח עבריינות הצווארון הלבן, מאפייניו ומקורותיו )מה בין "עבירות צווארון לבן" לבין "עברייני הצווארון הלבן"( Edwin Sutherland, White-Collar Crime (New-York, 1949) )א( )ב( קנת מן "אפיונים מיוחדים של עברינות הצווארון הלבן" עיוני משפט טו)1990( 415 )3(. K. Mann Defending WHITE Collar Crime: A Portrait of Attorneys at Work (New )ג( Haven & London, 1985) 272 Susan P. Shapiro, “Collaring the Crime, not the Criminal: Reconsidering the )ד( Concept of White-Collar Crime”, Neal Shover (ed), Crimes of Privilege, p. 21- 31. 2. הסוציולוגיה של עברייני הצווארון הלבן )א( רון שפירא "הצווארון הלבן – עד כמה הוא מלוכלך?" קרית המשפט ב' 101. )ב( שוהם, אדד, רהב, קרימינולוגיה, עמ' 349 – 338. James Coleman, “Competition and Motivation to White-Collar Crime”, Neal )ג( Shover (ed), Crimes of Privilege, p. 341-358. )ד( סטנטון ווילר "עבריינות הצווארון הלבן: ממצאים מתוכנית מחקר סוציו-משפטית ומחשבות בנוגע לבעיית המוטיבציה בעבירות הצווארון הלבן" עיוני משפט טו)1990( 435 )3( Hazel Croall, “Who is the White-Collar Criminal?” Neal Shover (ed), Crimes of )ה( Privilege, p. 257-275. 3. עבירות צווארון לבן וגבולות הפריסה של המשפט הפלילי )א( יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין, פרק 3 )מהדורה שלישית, 2014(. )ב( מרים גור-אריה "הפרת אמונים מצד עובדי הציבור ונבחריו – האם עבירה פלילית?" פלילים .)1999( 253 ח )ג( יובל קרניאל "מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור – הלכה למעשה" פלילים ח 1999( 273(. Douglas Husak, Why Criminal Law: A Question of Content?, 2 CRIMINAL LAW AND )ד( PHILOSOPHY 99 (2008) 4. אכיפה פלילית אל מול אכיפה מנהלית )א( תיקון מס' 66 ו- 68 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב-1982 )הסדר מותנה(. )ב( בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד, פ"ד מו)1992( 501 )3(. )ג( בג"ץ 2126/99 דה הס נ' עיריית תל אביב יפו, פ"ד נד)2000( 468 )1(. )ד( עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע נ' רשות המיסים, תק-על 2008( 4066 )3(08(. )ה( בש"א )שלום ת"א( 162365/06 בזק בינלאומי בע"מ נ' מדינת ישראל, תק-של 2118 )1(07 .)2007( )ו( בש"א )שלום ת"א( 167821/06 רחימי נ' כהן, יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי, תק-של 4(06( .)2006( 27318 )ז( בש"א )שלום ת"א( 150842/04 מעבדות גלקסי אלקטרוניקס 5891 בע"מ נ' משרד .)2004( 1917 )3(04 של-תק ,התקשורת )ח( מבקר המדינה, דו"ח ביקורת על הטלת כופר בגין עבירות מס הכנסה )פברואר 2006(. 1. עבירות צווארון לבן רגולטוריות ועבירות אחריות קפידה )א( סעיף 22 לחוק העונשין. )ב( ד"נ 11/65 גדיסי נ' היוהמ"ש, פ"ד כ)1966( 57 )1(. )ג( רע"פ 26/97 לקס נ' מדינת ישראל, פ"ד נב)1998( 673 )2(. )ד( רע"פ 1875/98 אורן בנגב – מתכות בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד)2000( 536 ,529 )4(. )ה( רע"פ 2929/04 מדינת ישראל נ' אוחנה, תק-על 2007( 4650 )2(07(. )ו( ע"פ 4946/07 מקלדה נ' מדינת ישראל, תק-על 2009( 2176 )1(09(. )ז( ע"פ 4783/09 שולשטיין נ' רשות ההגבלים העסקיים )ניתן ביום 16.9.10(. )ח( יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין, פרק 15 )מהדורה שלישית, 2014(. 6. מרמה והפרת אמונים )א( סעיפים 425 ,284 לחוק העונשין. )ב( דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבס. )ג( ע"פ )מחוזי י-ם( 426/09 מדינת ישראל נ' אולמרט )ניתן ביום 10.7.12(. )ד( ע"פ 511/73 יחזקאל נ' מדינת ישראל פ"ד כט)32 )1. )ה( מרדכי קרמניצר, על העבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשין ועל מחשבה פלילית משפטים יג )275 )1983. )ו( יובל קרניאל, "הפרת אמונים של עובדי-ציבור – הצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן על-ידי העבירה" משפט וממשל ז 415 )תשס"ד(. 7. סוגיות בדיני השוחד )א( סעיפים 290-293 לחוק העונשין. )ב( דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' כהן )ניתן ביום 2.3.09(. )ג( בג"ץ 7074/93 סויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה פ"ד מח)749 )2. )ד( ע"פ 10735/04 גולדמן נ' מדינת ישראל. )ה( ע"פ 8573/96 מרקדו נ' מדינת ישראל פ"ד נא)481 )5 . )ו( ע"פ 4148/96 מדינת ישראל נ' גנות פ"ד נ)367 )5. )ז( ע"פ 1877/99 מדינת ישראל נ' בן עטר פ"ד נג)695 )4. )ח( ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל פ"ד מג )221 )3. )ט( ע"פ 8027/04 אלגריסי נ' מדינת ישראל. )י( ע"פ 6258/94 יעקובזון נ' מדינת ישראל פ"ד נ)845 )5. )יא(מרדכי קרמניצר וליאת לבנון "עד היכן תורחב עבירת השוחד" עלי משפט א' 369. 9. הסתמכות על עצה משפטית מוטעית )א( סעיף 34יט לחוק העונשין, התשל"ז-1977. )ב( ע"פ 1182/99 הורביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד)1 )4. )ג( ע"פ 845/02 מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי )ניתן ביום 10.10.07(. )ד( ע"פ 5672/05 טגר בע"מ נ' מדינת ישראל, תק-על 395 )4(2007. )ה( ע"פ 1672/96 בלילי נ' מדינת ישראל - הרשות להגבלים עסקיים )ניתן ביום 10.3.08(. )ו( יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין, פרק 30 )מהדורה שלישית, 2014(. 9. אחריות פלילית של תאגיד )א( ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מה)1991( 364 )4(. )ב( ע"פ 5734/91 מדינת ישראל נ' לאומי ושות' בנק להשקעות בע"מ, פ"ד מט)1995( 4 )2(: החל מסע' 20 לפסק-דינה של השופט שטרסברג-כהן. )ג( ע"פ 7399/95 נחושתן נ' מדינת ישראל, נב)105 )2, עמ' 1998( 123-126(. )ד( ע"פ )תל-אביב-יפו( 70119/08 מדינת ישראל נ' חברת מלם מערכות בע"מ, תק-מח 3(2008( .)2008( 3646 )ה( תפ"ח )י-ם( 856/05 מדינת ישראל נ' נורדן נפט )5889( בע"מ, תק-מח 2007( 13087 )4(2007(. )ו( אלי לדרמן "מודלים להטלת אחריות בפלילים על תאגידים, מהתאמה וחיקוי לצרוף ולחיפוש זהות עצמית" מגמות בפלילים )תל אביב, תשס"א( 279. 11. איסור הלבנת הון )א( חוק איסור הלבנת הון, תש"ס -2000. )ב( חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג – 2003. The Money Laundering Control Act , 18 U.S.C. § 1956 and 18 U.S.C. § 1957 )ג( EC/2001/97 Directive on Money Laundering האירופי האיחוד של הדירקטיבה )ד( )ה( ע"פ 8325/05 בלס נ' מדינת ישראל ]טרם פורסם[. )ו( בש"פ 1542/04 מדינת ישראל נ' אדר תק-על 1694, (1) 2004. )ז( ע"א 9796/03 חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל נט)397 )5. )ח( ת"פ 40289/03 )מחוזי ת"א( מדינת ישראל נ' גילקרוב. )ט( ת"פ 132/03 )מחוזי נצרת( מדינת ישראל נ' גואטה. )י( ת"פ 344/04 )מחוזי י-ם( מדינת ישראל נ' שור. )יא(יעל גרוסמן ורוני בלקין איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה )2006(. )יב( י. דגן המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור )2006(.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה