יום חמישי, 11 בנובמבר 2021

הצעת חוק: פתיחת תיקי הוצאה לפועל ללא התראה

בימים אלו פורסמה הצעת החוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל ביחס להגשת תובענות על סכום קצוב, בין היתר כאשר לא ניתן לאתר את החייב

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס כותב בכלכליסט

עו"ד נועם קוריס בערוץ 13

עו"ד נועם קוריס - הבלוג

תקציר החוק המוצע, מובא להלן:

א.      שם החוק המוצע

חוק ההוצאה לפועל, (תיקון מס'...)( פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב- 2021

ב.       מטרת החוק המוצע והצורך בו

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס...) (פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב- 2021, מבקשת לבצע שינוי בדרך הפתיחה של תיקים על סכום קצוב, כך שבמקרים שהזוכה לא הצליח לבצע מסירה מלאה של התראה, תהיה לו האפשרות לפתוח את תיק ההוצאה לפועל על פי הדרך המוצעת בהצעת חוק זו.

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 פורסם ביום 15.7.2015 (להלן: התיקון). עניינו של התיקון היה העלאת הסכום שאותו אפשר לגבות במסגרת תובענות על סכום קצוב בהוצאה לפועל והעמדתו על סך של  75,000 ₪. לצד העלאת הסכום שניתן לגבות בתובענות על סכום קצוב, הוקשח התנאי למסירת ההתראה. אם קודם לתיקון נדרש התובע  לשלוח התראה לנתבע בדואר רשום, הרי שלאחר התיקון נדרש התובע להמציא את ההתראה בדואר רשום עם אישור מסירה. כמו כן, נקבע שסירוב של הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה ייחשבו כאילו ההתראה הומצאה כדין.

מנתונים שהעבירו זוכים לרשות האכיפה והגבייה מסתמן כי לעיתים קיים קושי בביצוע המצאת ההתראות, משום שבשלב משלוח ההתראות אין בידי הזוכים את מאגרי הכתובות העומדים לרשות הזוכים לאחר פתיחת התיק, ובהתאם לחוק.

להיעדר הצלחה בהמצאת ההתראות בדואר רשום ישנן השלכות על הזוכים משום שמצטברים אצלם חובות שהם אינם יכולים לגבות. מעבר לכך אכיפת חובות הכרחית לשמירה על שלטון החוק  ועל מוסר התשלומים.

על כן, מוצע שבמקרה שזוכה אינו מצליח להמציא את ההתראה בתביעה על סכום קצוב הוא יוכל להגיש בקשה לפתיחת תיק חרף אי ההמצאה. פתיחת התיק תוכל להיעשות רק בכפוף לתנאים המפורטים בתיקון זה. 

בנוסף, מכיוון שמטרת ההתראה היא למנוע מצב שבו נתבעים יודעים על התביעה לראשונה רק בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל, כאשר במועד זה כבר מושתות עליהם עלויות שונות לרבות אגרה ושכר טרחת עורכי דין, מוצע שאם חייב שילם את חובו בתוך שישים ימים ממועד מסירת האזהרה החייב לא יידרש לשלם את העלויות של פתיחת התיק. כמו כן, אם נצברה ריבית לחוב בתקופה זו, החייב לא יידרש לשלמה.

ג.       עיקרי החוק המוצע

מוצע לאפשר למבקש שסכום תביעתו אינו עולה על 10,000 ₪ להגיש בקשה לבצע תביעה על סכום קצוב (להלן: "המבקש") ולפתוח תיק בהוצאה לפועל גם כאשר מסירת ההתראה לחייב לא צלחה. מי שמבקש לבצע תובענה על סכום קצוב, ישלח לחייב התראה בדואר רשום עם אישור מסירה. אם המבקש לא הצליח לבצע מסירה של ההתראה, יוכל המבקש לבחור אם להמציא בשנית את ההתראה לחייב בהמצאה אישית, בדואר רשום או לפתוח תיק בהוצאה לפועל ללא אסמכתה על המצאה.

פתיחת התיק תוכל להיעשות רק בכפוף לתנאים הבאים:  סכום התביעה אינו עולה על 10,000 ₪ - אם סכום החוב עולה על 10,000 ₪  יש הצדקה להוציא הוצאות נוספות לצורך איתור כתובת החייב לשם המצאת ההתראה במסירה מלאה; שליחת התראה לחייב באמצעים חלופיים; תצהיר שייחתם על ידי התובע כי שלח לנתבע את ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ואם אין לו מספר טלפון של הנתבע או דרך ממוחשבת להמצאת ההתראה, כי שלח את ההתראה למען הרשום של הנתבע אצל המבקש או למענו הרשום של הנתבע במרשם האוכלוסין ככל שלא מופיעה ברישומי הזוכה כתובת או ככל שההתראה שנשלחה וחזרה לא נשלחה בעבר לכתובות אלו. אם נשלחה ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ולא התקבלה תגובת החייב, תישלח באותו אופן התראה נוספת בחלוף שבוע ממועד ההתראה הראשון. כמו כן, מוצע שהתובע יצרף ראיה בכתב על שליחת ההתראה שנשלחה לפי התיקון המוצע לחייב.

אם בחר המבקש לפתוח תיק הוצאה לפועל, יצרף לבקשה לביצוע תובענה, את ההתראה ואת האסמכתאות לאי המצאתה. חייב שישלם את סכום התביעה בתקופה של 60 ימים ממועד המצאת האזהרה, יהיה פטור מתשלום שכר הטרחה, הריבית שנצברה לתיק ממועד פתיחתו ותשלום אגרת פתיחת התיק. תשלום האגרה בתיק יחול על הזוכה. 

כמו כן מוצע להאריך לעניין זה את תקופת האזהרה ובהתאם את המועד להגשת התנגדות- ל 60 ימים מאחר ולו היה הנתבע מקבל את ההתראה, היו עומדים לרשותו גם תקופת ההתראה וגם תקופת האזהרה לצורך היערכות להגשת בקשת הרשות להתגונן. בתקופה זו לא ניתן יהיה להפעיל הליכי גבייה נגד החייב.

ד.       השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

שינוי התנאי להגשת תביעה על סכום קצוב.

ה.      השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, התקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

אין.

ו.        נוסח החוק המוצע:

 

 

תיקון סעיף 81א1

1.            

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967[1] בסעיף 81א1 בחוק העיקרי-

 

 

(1)          אחרי סעיף קטן (ב2) יבוא-

 

 

"(ב2א)

(1)           

לא הצליח המבקש להמציא לנתבע את ההתראה באופן האמור בסעיף קטן (ב1), וסכום התביעה אינו עולה על 10,000 ₪, רשאי המבקש, לפתוח תיק בהוצאה לפועל ללא המצאת ההתראה ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

 

 

 

 

 

(א)          המבקש שלח לנתבע את ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ואם אין לו את מספר הטלפון של הנתבע, או דרך ממוחשבת להמצאת ההתראה, ישלח את ההתראה, למען הרשום של הנתבע אצל המבקש, ואם כבר נשלחה התראה למען זה או שאין מען כאמור – למענו הרשום במרשם האוכלוסין; נשלחה ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ולא התקבלה תגובת החייב, תישלח באותו אופן התראה נוספת בחלוף שבוע ממועד ההתראה הראשון.

 

 

 

 

 

(ב)          חלפו לפחות  30 ימים ממועד משלוח ההתראה לנתבע כאמור בפסקה (א).

 

 

 

(2)           

פתח המבקש תיק הוצאה לפועל לאחר משלוח התראה כאמור בפסקה (1) ושילם החייב את כל סכום התביעה בתקופה של שישים יום ממסירת האזהרה, ייסגר תיק ההוצאה לפועל והחייב לא ישלם את האגרה, הריבית שנצברה לחוב ממועד פתיחת התיק ושכר טרחת עורך הדין בתיק. חובת תשלום האגרה תחול על הזוכה."

 

 

(2)          אחרי סעיף קטן 81א1(ג) יבוא-

 

 

 

(ג1) בבקשה לפי סעיף קטן (ב2א) חלף צירוף אסמכתה על מסירת ההתראה, יפרט התובע, את הסיבה לאי המצאת ההתראה ויצרף העתקים של ההתראה, של האסמכתאות לאי המצאתה, וכן תצהיר וראיה בכתב המעידים על משלוח ההתראה כאמור בסעיף 81(ב2א) לחוק.

 

 

(3)          בסעיף קטן 81א1(ה), בסופה של פסקה (1) יבוא "ואם הבקשה הוגשה לפי סעיף קטן (ב2א) 60 ימים מיום המצאת האזהרה."

תחילה

2.            

תחילתו של תיקון זה -  30 ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

כללי הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס...) (פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב- 2021, מבקשת לבצע שינוי בדרך הפתיחה של תיקים על סכום קצוב, כך שבמקרים שהזוכה לא הצליח לבצע מסירה מלאה של התראה, תהיה לו האפשרות לפתוח את תיק ההוצאה לפועל על פי הדרך המוצעת בהצעת חוק זו.

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 פורסם ביום 15.7.2015 (להלן: התיקון). עניינו של התיקון היה העלאת הסכום שאותו אפשר לגבות במסגרת תובענות על סכום קצוב בהוצאה לפועל והעמדתו על סך של  75,000 ₪. לצד העלאת הסכום שניתן לגבות בתובענות על סכום קצוב, הוקשח התנאי למסירת ההתראה. אם קודם לתיקון נדרש התובע  לשלוח התראה לנתבע בדואר רשום, הרי שלאחר התיקון נדרש התובע להמציא את ההתראה בדואר רשום עם אישור מסירה. כמו כן, נקבע שסירוב של הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה ייחשבו כאילו ההתראה הומצאה כדין.

מנתונים שהעבירו זוכים לרשות האכיפה והגבייה מסתמן כי לעיתים קיים קושי בביצוע המצאת ההתראות, משום שבשלב משלוח ההתראות אין בידי הזוכים את מאגרי הכתובות העומדים לרשות הזוכים לאחר פתיחת התיק, ובהתאם לחוק.

להיעדר הצלחה בהמצאת ההתראות בדואר רשום ישנן השלכות על הזוכים משום שמצטברים אצלם חובות שהם אינם יכולים לגבות. מעבר לכך אכיפת חובות הכרחית לשמירה על שלטון החוק  ועל מוסר התשלומים.

על כן, מוצע שבמקרה שזוכה אינו מצליח להמציא את ההתראה בתביעה על סכום קצוב הוא יוכל להגיש בקשה לפתיחת תיק חרף אי ההמצאה. פתיחת התיק תוכל להיעשות רק בכפוף לתנאים המפורטים בתיקון זה. 

בנוסף, מכיוון שמטרת ההתראה היא למנוע מצב שבו נתבעים יודעים על התביעה לראשונה רק בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל, כאשר במועד זה כבר מושתות עליהם עלויות שונות לרבות אגרה ושכר טרחת עורכי דין, מוצע שאם חייב שילם את חובו בתוך שישים ימים ממועד מסירת האזהרה החייב לא יידרש לשלם את העלויות של פתיחת התיק. כמו כן, אם נצברה ריבית לחוב בתקופה זו, החייב לא יידרש לשלמה.

לסעיף 1 מוצע לאפשר למבקש שסכום תביעתו אינו עולה על 10,000 ₪ להגיש בקשה לבצע תביעה על סכום קצוב (להלן: "המבקש") ולפתוח תיק בהוצאה לפועל גם כאשר מסירת ההתראה לחייב לא צלחה. מי שמבקש לבצע תובענה על סכום קצוב, ישלח לחייב התראה בדואר רשום עם אישור מסירה. אם המבקש לא הצליח לבצע מסירה של ההתראה, יוכל המבקש לבחור אם להמציא בשנית את ההתראה לחייב בהמצאה אישית, בדואר רשום או לפתוח תיק בהוצאה לפועל ללא אסמכתה על המצאה.

פתיחת התיק תוכל להיעשות רק בכפוף לתנאים הבאים:  סכום התביעה אינו עולה על 10,000 ₪ - אם סכום החוב עולה על 10,000 ₪  יש הצדקה להוציא הוצאות נוספות לצורך איתור כתובת החייב לשם המצאת ההתראה במסירה מלאה; שליחת התראה לחייב באמצעים חלופיים; תצהיר שייחתם על ידי התובע כי שלח לנתבע את ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ואם אין לו מספר טלפון של הנתבע או דרך ממוחשבת להמצאת ההתראה, כי שלח את ההתראה למען הרשום של הנתבע אצל המבקש או למענו הרשום של הנתבע במרשם האוכלוסין ככל שלא מופיעה ברישומי הזוכה כתובת או ככל שההתראה שנשלחה וחזרה לא נשלחה בעבר לכתובות אלו. אם נשלחה ההתראה במסרון או בדרך ממוחשבת, ולא התקבלה תגובת החייב, תישלח באותו אופן התראה נוספת בחלוף שבוע ממועד ההתראה הראשון. כמו כן, מוצע שהתובע יצרף ראיה בכתב על שליחת ההתראה שנשלחה לפי התיקון המוצע לחייב.

אם בחר המבקש לפתוח תיק הוצאה לפועל, יצרף לבקשה לביצוע תובענה, את ההתראה ואת האסמכתאות לאי המצאתה. חייב שישלם את סכום התביעה בתקופה של 60 ימים ממועד המצאת האזהרה, יהיה פטור מתשלום שכר הטרחה, הריבית שנצברה לתיק ממועד פתיחתו ותשלום אגרת פתיחת התיק. תשלום האגרה בתיק יחול על הזוכה. 

כמו כן מוצע להאריך לעניין זה את תקופת האזהרה ובהתאם את המועד להגשת התנגדות- ל 60 ימים מאחר ולו היה הנתבע מקבל את ההתראה, היו עומדים לרשותו גם תקופת ההתראה וגם תקופת האזהרה לצורך היערכות להגשת בקשת הרשות להתגונן. בתקופה זו לא ניתן יהיה להפעיל הליכי גבייה נגד החייב. לסעיף 2 סעיף התחילה, נקבע ל- 30 ימים ממועד פרסומו של התיקון, כדי לאפשר שינוי ההגדרות

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.
[1] ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה