יום שישי, 24 בדצמבר 2021

עיצום כספי על חברת דואר ישראל אי מתן מענה טלפוני במוקד הטלפוני של בנק הדואר

 המפקח לענייני השירותים הכספיים במינהל הדואר של משרד התקשורת ("המפקח") הטיל עיצום כספי על חברת דואר ישראל בנותנה את השירותים הכספיים לפי פרק ו1 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 ("בנק הדואר", "חוק הדואר") בסכום כולל של 9,937 ₪ ("העיצום הכספי").

ועוד כמה מאמרים:

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

העיצום הכספי הוטל בשל הפרת הוראת סעיף 13.2.2 בהוראת ניהול תקין שניתנה לבנק הדואר לפי הוראות סעיף 88 יד(א) לחוק הדואר בנושא מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי במוקד הטלפוני של בנק הדואר ("הוראה").

תיאור האסדרה החלה
סעיף 13.2.1 להוראה קובע כי: "עד ליום 30 ביוני 2021, כ' בתמוז תשפ"א, שיעור השיחות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בנוגע לשירותים הכספיים העולה על שמונה דקות מתחילת כל שיחה, לא יעלה על 15% מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בנוגע לשירותים הכספיים. בכל חודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד. בשיחות שבהן משך ההמתנה עולה על שמונה דקות מתחילת כל שיחה, כאמור ברישא, משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על 11 דקות בממוצע מתחילת כל שיחה, בחודש קלנדרי, בכל שעות פעילות המוקד".
ממצאי פעולת הפיקוח 
ביום 5 ביולי 2021 דיווח בנק הדואר למפקח בהתאם להוראת סעיפים 9 ו-13.2.3 להוראה על זמני המענה שנמדדו במוקד הטלפוני של בנק הדואר ("הדיווח"). מהדיווח עלה כי בחודש יוני 2021 שיעור השיחות בהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי עלה על שמונה דקות מתחילת כל שיחה, הסתכם לסך של כ- 23% מתוך כל השיחות שהתקבלו במוקד וזאת בניגוד לקבוע בסעיף 13.2.1 להוראה.
נימוקים לעניין סכום העיצום הכספי
סעיף 109 ב(ד)(8) לחוק הדואר קובע כי הפרה החברה או החברה הבת הוראה שנתן להן המפקח לפי סעיפים 88 יד או 88 טו, רשאי המפקח להטיל עליהן עיצום כספי בסכום של 13,250 ₪.
סעיף 109 ב3 לחוק הדואר קובע כי המפקח רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לאחר ששקל את טענות החברה.
בהתאם לאמור, הוטל על חברת הדואר ביום 8 באוגוסט 2021 עיצום כספי בסכום כולל של  9,937.5 ₪. סכום העיצום הכספי נקבע לאחר הפחתה של 3,312.5 ₪ אשר מהווה 25% מסכום העיצום הכספי מאחר ובנק הדואר העביר דיווח למפקח.
בהתאם להוראות סעיף 109 ב2 לחוק, לחברת הדואר זכות לטעון לעניין הכוונה להטיל על החברה עיצום כספי ולעניין סכומו, וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת הודעת המפקח.

תגובה 1: